gdpr

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU A POUŽÍVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

TO VŠE PRO ÚČELY FANKLUBU LOLLIPOPZ

 

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost EPEE Czech s.r.o., sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 275 67 672, info@wormelen.cz, coby správce osobních údajů, je provozovatelem Fanklubu Lollipopz (dále také jako „služba“ nebo „Fanklub Lollipopz“) a je rovněž provozovatelem více platforem a klubů, jakými je například Klub Království hraček, Bambule TV a další.

Za osobní údaje považujeme jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Zavazujeme se chránit informace, které jste nám svěřili.

Kontaktní údaje pro veškeré informace o osobních údajích a požadavky spojené se zpracováním osobních údajů: Zákaznická linka Fanklubu Lollipopz, tel. +420 606 067 358, info@fanklublollipopz.cz.

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem pověřeným zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely užívání služby je společnost Belcode s.r.o., sídlem: Revoluční 1200/16, Praha 1 – Nové Město, 110 00, IČ: 054 53 208 (dále jen „zpracovatel“). Tato společnost není oprávněna s osobními údaji nakládat ve prospěch vlastní nebo jiné strany a zpracovává je výhradně za účely uvedenými v tomto dokumentu.

 1. ZPRACOVÁVANÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje v rozsahu definovaným u každé jednotlivé položky.

Pokud poskytnete při registraci nebo kdykoliv později osobní údaje dítěte (osoby mladší 18 let) musíte být jeho rodičem nebo zákonným zástupcem. Osoba mladší 18 let není oprávněna jednat samostatně a provést registraci sama sebe jako fanouška.

Datum narození je nezbytný proto, abychom mohli vydat narozeninový dárek, poslat blahopřání a bezpečně identifikovat dítě na akcích

Požadavky na veškeré změny a úpravy mohou lidé provádět přes zákaznickou podporu na info@fanklublollipopz.cz Pokud rodič nebo opatrovník zjistí, že jeho dítě poskytlo správci osobní údaje bez jejich souhlasu, obratem nás kontaktujte. Pokud zjistíme, že se dítě zaregistrovalo na službu a poskytlo nám osobní údaje, tyto informace z našich souborů odstraníme.

Zpracováváme osobní údaje jen tehdy, když existuje spravedlivý a právní základ pro jejich zpracování, například, když je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy (zejména smlouvy o členství, resp. smlouvy o členství ve Fanklubu Lollipopz), pro plnění našich oprávněných zájmů, pro plnění zákonných povinností nebo když máme Váš výslovný souhlas.

Osobní údaje, které shromažďujeme, když s Vámi uzavřeme smlouvu, je nutné zpracovávat právě vzhledem k úspěšnému plnění našeho smluvního vztahu (jedná se např. smlouvu o členství ve Fanklubu Lollipopz). Využíváme takto osobní údaje za účelem správy Vašeho uživatelského účtu, příp. kontaktu s Vámi.

Marketingové aktivity, tedy reklama nebo zasílání obchodních sdělení, musí vycházet z Vašeho souhlasu nebo z existujícího obchodního vztahu s námi (v druhém případě se jedná o oprávněný zájem správce).

Typy osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti se službou:

 • e-mailová adresa je využívána k nabízení produktů, služeb a informování o provozních či technických informacích spojených s Fanklubem Lollipopz; tento osobní údaj je tedy zpracováván z důvodu jednak na základě Vašeho souhlasu uděleného při registraci do Fanklubu Lollipopz pro účely marketingové komunikace a v ostatních případech z důvodu plnění smlouvy, tedy zejména kontaktu s Vámi;
 • identifikace zařízení a údaje o chování na webu je zaznamenávána z důvodu zdokonalování služeb, zabezpečení a technologického rozvoje v podobě záznamu informací o typech zařízeních a operačních systémech, na kterých je aplikace provozovaná. Mezi zaznamenávané údaje spadají také geolokační údaje, které jsou využívané například pro účely doručování produktů a služeb přímo na koncertech nebo v prodejnách Království hraček; rovněž sem patří IP adresa a z ní odvozená poloha; tyto osobní údaje jsou tedy zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu správce;
 • Vaše nastavení a údaje o Vašich objednávkách, tedy údaje na vašem uživatelském (členském) účtu, např. Vaše hodnocení či vyplněné dotazníky; tyto osobní údaje jsou tedy zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu správce;
 • Registrační údaje, kterými se rozumí jméno, příjmení a datum narození. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci členů/fanoušků v databázi aplikace fanklubu Lollipopz, při prokazování členství například na koncertech, při nákupech v partnerských prodejnách, návštěvách partnerských míst, a také proto, aby mohl správce rozesílat personalizovaná blahopřání k narozeninám, svátku a dalším událostem; tyto osobní údaje jsou tedy zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu správce; pokud je poskytnuto jméno, příjmení a datum narození dítěte (osoby mladší 18 let), potvrzujete, že byly tyto osobní údaje použity a poskytnuty Vámi, jakožto zákonným zástupcem dítěte a osobou oprávněnou takto učinit.
 • naše webové stránky také používají soubory cookies. Soubory Cookies se skládají z částí kódu nainstalovaných v prohlížeči, které pomáhají naší společnosti při poskytování služeb podle popsaných účelů. Některé z účelů, pro které jsou soubory Cookies nainstalovány, mohou také vyžadovat Váš souhlas. Pokud je instalace souborů Cookies založena na souhlasu, může být tento souhlas svobodně odvolán kdykoliv. Cookies je možné užívat k uložení uživatelské relace a k provádění dalších činností, které jsou nezbytně nutné pro provoz naší domény, například ve vztahu k distribuci provozu domény/webu. Používání Cookies slouží také k uložení předvoleb prohlížení a optimalizaci uživatelského zážitku při prohlížení. Mezi těmito soubory Cookies jsou například ty, které se používají pro nastavení jazykových a měnových preferencí. Tyto osobní údaje jsou tedy zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu správce;
 • zpracování fotografií probíhá výhradně na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním obrazového záznamu – fotografie. Tento souhlas je udělován při registraci do Fanklubu Lollipopz; tyto osobní údaje jsou tedy zpracovávány z důvodu Vámi uděleného souhlasu; pokud je na fotografii vyobrazeno dítě (osoba mladší 18 let), potvrzujete, že byla tato fotografie pořízena a poskytnuta Vámi, jakožto zákonným zástupcem dítěte. Fotografie bude použita výhradně pro účely profilového obrázku v aplikaci.

Uplatňujeme zásadu časově omezeného zpracování osobních údajů tak, abychom uchovávali osobní údaje v našich záznamech pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny. Neuchováváme a nepoužíváme osobní údaje déle, než je nutné. Nezbytná doba uchování osobních údajů závisí na konkrétních okolnostech, jako jsou například právní předpisy, které vyžadují uchování informací po určitou dobu a promlčecí lhůty. Doba uchovávání závisí na kontextu, ve kterém zpracováváme data, jako jsou data z používání našeho webu, údaje z budoucích zaměstnanců nebo údaje o zaměstnancích po ukončení práce zaměstnanci.

 

 1. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup, opravu, omezení zpracování a vymazání: poskytujeme subjektům údajů přístup k jejich osobním údajům, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo Vaše žádost. Navíc opravíme osobní údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné či neúplné.

Zajistíme Váš přístup k osobním údajům. Znamená to tedy, že nás můžete kdykoliv požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou předávány či zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda a jak uplatníte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování či jak a kde můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Budeme Vás informovat, odkud jsme Vaše osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Zajistíme Vaše právo na výmaz Vašich osobních údajů, což znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnost. Výjimkou jsou případy, kdy je nutné Vaše osobní údaje uchovat pro splnění právních povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo např. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zajistíme Vaše právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy tak, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů. Omezíme zpracování osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů, Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale potřebujeme je pro výkon nebo obhajobu právních nároků nebo v případě Vaší oprávněné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo kdykoli vznést námitky a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: u všech marketingových materiálů se můžete kdykoliv a bezplatně odhlásit. Právo vznést námitky vůči jiným zpracovatelským činnostem bude vyváženo, aby se zajistilo, že nebude neslučitelné s právními předpisy nebo s oprávněnými zájmy správce.

Právo na přenositelnost dat: na základě vaší konkrétní situace poskytujeme osobám údajů právo získat a znovu použít vaše data v různých službách a zahrnuje přenos dat vašim, jiným správcem nebo důvěryhodnou třetí stranou.

Právo podávat žádosti a stížnosti:

Jakékoliv žádosti mohou být předloženy takto:

 • Odmítnutí marketingové komunikace: můžete kdykoli odhlásit: info@fanklublollipopz.cz
 • Chcete-li uplatnit zbývající práva: Zašlete svůj požadavek na Reakci od nás obdržíte co nejdříve, nejpozději do 72 hodin od jejího obdržení. Pokud z nějakého důvodu potřebujeme tuto dobu prodloužit, budeme vás kontaktovat.
 • Uplatněním Vašich práv se nedotýká Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Takto můžete učinit zejména v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady jsou aktuální od 31.08.2019

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoliv změnit, vždy však pouze tak, aby nedošlo k zásahu do Vašich zákonných práv.